بازنشستگی اجباری خانم ها

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۳۰ تیر
بازنشستگی اجباری خانم ها
Category: بازنشستگی
آیا می توان خانمی که به ۷۰ سالگی رسیده را بازنشسته کرد؟