بازرس کار

۰۶ دی
عواقب عدم رعایت تعطیلی روز جمعه برای کارفرمایان
Category: تعطیلات, جمعه کاری, حادثه و بیماری ن...
عواقب احتمالی عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان
۱۲ آذر
الزام به استقرار طرح طبقه بندی مشاغل
Category: طبقه بندی مشاغل, قانون کار
ما در کارخانه ای کار میکنیم که ازسال ۸۵ تعداد کارگران جهت طرح طبقه بندی به ۵۰ نفر رسیده وحالا به علت اینکه بازرس اداره کار به علت نداشتن طرح طبقه بندی مشاغل به شرکت تذکر داده، دارن...