ایثارگران

۲۶ بهمن
پرسش و پاسخ درباره رسمی شدن ایثارگران غیررسمی
Category: جانبازان و ایثارگران
چه کارگاه هایی مشمول دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران غیررسمی به رسمی هستند؟
۲۶ بهمن
دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران غیررسمی به رسمی
Category: جانبازان و ایثارگران
دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران (بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)
۱۳ آبان
تبدیل وضعیت ایثارگران
Category: جانبازان و ایثارگران
تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل نزد پیمانکار
۱۱ آبان
ارتقاء گروه در شرکت های دولتی و خصوصی
Category: جانبازان و ایثارگران
ارتقاء گروه در شرکت های دولتی و خصوصی
۰۸ آبان
فوق العاده ایثارگری
Category: جانبازان و ایثارگران
فوق العاده ایثارگری در شرکت ها
۲۰ خرداد
تبدیل وضعیت ایثارگران
Category: جانبازان و ایثارگران
ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران