انگیزه

۲۱ شهریور
productivity_pm
ایجاد انگیزه در کارکنان ، همه برنده اند!
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات
ایجاد انگیزه در کارکنان  همه برنده اند مکس مسمر(مدیر علمل شرکت رابرت هاف – یکی از بزرگترین شرکت های استخدامی کارکنان) ترجمه شیما جعفرزاده انگیزه چیست ؟ انگیزه چیزعجیبی است. م...