انگیزش

۲۱ شهریور
retention
ایجاد انگیزه در کارکنان : “چرا نگهداشت مهم است “
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات
ایجاد انگیزه در کارکنان : “چرا نگهداشت مهم است ” مکس مسمر(مدیر علمل شرکت رابرت هاف – یکی از بزرگترین شرکت های استخدامی کارکنان) ترجمه شیما جعفرزاده   زمانی ک...
۲۱ شهریور
انگیزش
ارائه بازخورد صادقانه به کارمندان و ایجاد انگیزه در آنان
Category: مدیریت عملکرد, مدیریت منابع انسانی, ...
ارائه بازخورد۱ صادقانه به کارمندان و ایجاد انگیزه در آنان نوشته : سودهیر سینگ وبلاگ: منابع انسانی امروز Human Resource Today مترجم : شیما جعفرزاده همواره ارائه بازخورد مناسب به کار...