افزایش سالیانه پایه سربازی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۸ مهر
پایه سربازی در طرح طبقه‌بندی مشاغل
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, طبقه بندی م...
آیا پایه سربازی هر سال باید اضافه شود؟