افزایش حقوق کارگران معاون حقوقی رییس جمهور

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۶ بهمن
معاون حقوقی رییس جمهور توضیح داد
Category: حقوق و مزایا
توضیحات معاون حقوقی رییس جمهور درباره عدم افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار