اطاله دادرسی

۲۴ دی
چرا در برخی از موارد دادخواست کارگران ثبت نمی شود؟
Category: قانون کار, مراجع حل اختلاف وزارت کار
آیا روند رسیدگی به شکایت های کارگران در وزارت کار تغییر کرده؟