ارتقاء

۱۶ تیر
ارتقاء گروه در طرح طبقه بندی مشاغل
Category: طبقه بندی مشاغل
تاثیر امتیاز ارزشیابی ، در ارتقاء گروه کارگر
۱۲ تیر
آیین نامه ارتقاء
Category: طبقه بندی مشاغل
ارتقاء گروه بعد از بازنشستگی
۱۹ اردیبهشت
کسر سنوات بابت کمبود تحصیلات
Category: طبقه بندی مشاغل
کمبود تحصیلات در طرح طبقه بندی مشاغل
۱۱ بهمن
ارتقاء در طرح طبقه بندی مشاغل
Category: طبقه بندی مشاغل
سوال : کمیته طبقه بندی مشاغل ارتقاء من را رد کرده است. میخواستم ببینم آیا این خلاف طرح طبقه بندی نیست؟ و چطور میتوانم پیگیری یا اعتراض نمایم؟
۲۴ آذر
پذیرش سوابق خدمت سربازی از سوی کارفرما
Category: طبقه بندی مشاغل
سوال : آیا سوابق خدمت سربازی کارگر را ( به شرطی که در سوابق بیمه ایشان درج شده باشد و از محل خدمت نامه ای با مضمون مرتبط بودن خدمت انجام شده با شغل فعلی آورده باشد ) را میتوان جز س...