اخراج به دلیل کار در بورس

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۳ مرداد
فعالیت در سایت های بورس
Category: انضباطی
اخراج کارکنان به دلیل خرید و فروش سهام در بورس