اتباع خارجی

۰۷ بهمن
بازنشستگی برای کارگران خارجی
Category: بازنشستگی
آیا این صحیح است که به اتباع افغانستانی علیرغم پرداخت بیمه ، بازنشستگی تعلق نمی گیرد؟ حتی اگر ویزای کار و مجوز اشتغال داشته باشند .