آیین نامه چگونگی بازرسی کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۵ تیر
آیین نامه چگونگی بازرسی کار (نامه شماره ۷۵۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
Category: بازرسی کار
جدید آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار، تدوین شده در شورای عالی حفاظت فنی موضوع تبصره ماده (۹۹) قانون کار