ماموریت های واحد منابع انسانی (ویدئو آموزشی)

توسعه منابع انسانی سرآمد > ماموریت های واحد منابع انسانی (ویدئو آموزشی)

وظایف مدیر منابع انسانی سازمان ها در راستای ماموریت های این واحد و مواردی که باید رعایت شود تا به اهداف موردنظر سازمان رسید، بیان می شود.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)