استخدام نیروی انسانی (ویدئو آموزشی)

توسعه منابع انسانی سرآمد > استخدام نیروی انسانی (ویدئو آموزشی)

بیان نگرش درست در فرآیند استخدام نیروی انسانی از زبان آقای خوشوقتی بشنوید.

ابتدا شایسته گزینی، سپس جذب و در آخر جامعه پذیری در فرآیند استخدام بسیار مهم است.