نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مهارت بر اساس مدل TTM

نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مهارت بر اساس مدل TTM

510,000 تومان

دوره آموزشی / وبینار آنلاین نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مهارت بر اساس مدل TTM

زمان برگزاری : چهارشنبه  15 تیر  1401

از ساعت : 18:00 الی 22:00

مدرس : آقای آرمین خوشوقتی

 

 مهمترین فعالیت در انجام نیازسنجی آموزشی تعیین مدل نیازسنجی است. انتخاب و یا طراحی مدل بـرای نیازسنجی باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیازسـنجی مـیشـود .

رویکرد آموزشی در مدل TTM مبتنی بر مهارت بوده و اثربخشی آموزش ها در بهبود عملکرد کاملا محسوس است. بدلیل انطباق زیرسیستم آموزشی مدل TTM با استانداردهای معتبرو قابلیت سنجش اثربخشی آموزشی با شاخص هایی که کاملا از دل مشاغل برآموده و منطبق با نیاز سازمان می باشد، تحقق اهداف آموزشی در این سیستم بسیار چشمگیر است.

الگوی نیازسنجی مبتنی بر مدل TTM

به طور کلی نیازسنجی از طریق روش استاندارد مهارت دارای 5 مرحله به شرح زیر است:

  1. شناسایی مشاغل
  2. تجزیه و تحلیل وظایف مشاغل؛
  3. شناسایی و تحلیل دانش­، مهارت و نگرش­های لازم جهت انجام هر وظیفه؛
  4. اعتبار یابی و اولویت­بندی دانش­، مهارت و نگرش­های شناسایی‌شده؛
  5. تبدیل مهارت ها به دوره ­های آموزشی

سرفصل های دوره: 

1- اجزا سیستم آموزش و ویژگی های آن در مدل TTM

2- نیازسنجی آموزشی

3- تعریف مهارت

4- سطوح مهارت

5- طراحی، برنامه ریزی و اجرای آموزش

6- تبدیل مهارت به دوره آموزشی

7- ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده