وبینار انگیزش و پاداش سرمایه های انسانی

وبینار انگیزش و پاداش سرمایه های انسانی

510,000 تومان

وبینار انگیزش و پاداش سرمایه های انسانی 

زمان برگزاری: پنجشنبه 21 مهر ماه 1401

از ساعت 18:00 الی 22:00

انگیزش و پاداش

چرا برنامه های مربوط به افزایش انگیزش و تعلق خاطر کارمندان به اندازه کافی موثر واقع نمی‌شوند؟

در سطح جهان ۸۵ درصد از کارمندان به کارشان تعلق خاطر ندارند یا مشخصاً بدون هیچ تعلق خاطری هستند. سازمان‌های جهانی و رهبران آنها از مزایای انگیزش کارکنان و تعلق خاطر کارمندان به کار و سازمان آگاهند و بیشتر آنها نظرسنجی هایی را برای سنجش تعلق خاطر کاری پرسنل تهیه کردند در دو دهه اخیر تعلق خاطر کارمندان به ندرت تغییر کرده است گالوپ تعلق خاطری را در آمریکا از سال ۲۰۰۰ تاکنون رصد کرده و متوجه شده که تغییرات کمی صورت گرفته است اکنون دو سوم کارمندان تعلق خاطر به کار ندارند و اگر هم دارند بسیار ناچیز است.

اما چگونه میتوان انگیزه کارکنان را افزایش داد ؟

سرفصل های دوره:

۱- تعریف انگیزش

۲- مدل های ایجاد انگیزه

۳- انتظارات کارمندان از سازمان

۴- ماموریت ما چیست ؟