ارتقاء گروه در طرح طبقه بندی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل

سوال :
آیا نمره ارزشیابی سالانه ای که در کارگاه های مشمول قانون کار ( مثل شهرداری ها ) به کارگران داده می شود در ارتقاءگروه کارگران تاثیر دارد ؟
در کارگاه ما همه کارکنان ارزشیابی می شوند وملاک عمل افزایش گروه کارگران نمره ارزشیابی است بنده در قانون کار ندیدم آیا این موضوع درست است ؟

پاسخ از استاد محمدی :
– بر اساس دستورالعمل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ارتقاء کارکنان مشمول قانون کار که دارای نظام طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۴۹ قانون کار هستند بر اساس شرایط ذیل امکان پذیر است ؛
الف – موافقت مدیریت با ارتقاء
ب   – وجود شغل بلاتصدی در گروه بالاتر
ج   – تایید کمیته طبقه بندی مشاغل در مورد دارابودن شرایط احراز لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید ( براساس ضوابط طرح و مقررات این دستورالعمل ) .
د   – درصورت لزوم گذارندن حداکثرر دوره سه ماهه آزمایشی با مزد و مزایای شغل جدید ، مدت خدمت آزمایشی باید در حکم صادره قید شود در غیراین صورت حکم قطعی تلقی می گردد .
– ارزشیابی کارکنان در پایان هر سال تاثیری در ارتقاء شغلی کارکنان تاثیری نداشته و نخواهد داشت .
چنانچه کارگاهی دارای طرح ارزشیابی کارکنان باشد ، با توجه به میزان ارزشیابی کسب شده صرفا مشمول دریافت پاداش های موردی و یا بهره وری می گردند .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید