نوبتکاری

۰۶ دی
محاسبه فوق العاده نوبتکاری
Category: نوبتکاری
چگونگی محاسبه فوق العاده در ماه
۲۰ اسفند
نوبتکاری در ایام مرخصی
Category: حقوق و مزایا, مرخصی ها, نوبتکاری
آیا درصورت بازخرید مرخصی کارگر نوبتکار ,باید با احتساب نوبتکاری پرداخت شود ؟
۲۱ بهمن
نحوه محاسبه نوبتکاری
Category: حقوق و مزایا, نوبتکاری
من از یکم تا بیست و یکم ماه بصورت صبح ثابت حضور داشتم و از تاریخ بیست و دوم ماه تا سی ام ماه شبکار شدم . حق شیفتم از چه تاریخی باید محاسبه شود؟
۱۰ دی
مرخصی در نوبتکاری
Category: مرخصی ها, نوبتکاری
آیا چنانچه دوره گردش نوبتکاری کارگری دوروزه وسه نوبتکار باشد(دوروز صبح-دو روزعصر-دو روزشب-دوروزاستراحت)15%فوق العاده نوبتکاری باید پرداخت شود ،چنانچه 8روز(دوره کامل گردش)از مرخصی...