بازرسی کار

۱۸ شهریور
آیین‌نامه ایمنی کار در فضای بسته
Category: بازرسی کار, حادثه و بیماری ناشی از ک...
به استناد مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایمن‌سازی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، «آیین‌نامه ایمنی کار در فضای بسته» که در جلسه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۱ “شورای عالی...
۱۵ تیر
آیین نامه چگونگی بازرسی کار (نامه شماره ۷۵۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
Category: بازرسی کار
جدید آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار، تدوین شده در شورای عالی حفاظت فنی موضوع تبصره ماده (۹۹) قانون کار