رسیدگی به تخلفات اعضای شورای اسلامی کار

Posted by: tamasco
Category: شورای اسلامی کار

سوال : ما شکایت از تخلفات و کم کاریهای نمایندگان خود در شورای اسلامی کار را پیش چه مرجعی ببریم؟
اگر شورا به وظایف خود عمل نکند ( منظور از وظایف،شرح وظایفی که قانون به عهده آنان گذاشته؟
) به کجا باید مراجعه کنیم ؟

پاسخ از استاد محمدی:
ماده ۷ قانون شورای اسلامی کار در ارتباط با “سلب عضویت” اعضای شوراها در زمینه تخلف آنها از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده ۲ این قانون می باشد .
www.tamasco.ir
براساس ماده مزبور مرجع نخست رسیدگی، هیأت موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار می باشد .
همچنین مرجع رسیدگی به اعتراض فردی که از وی سلب عضویت شده باشد دادگاه صالح (دادگاههای عام دادگستری) تعیین گردیده‌اند .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco