دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۹

Posted by: tamasco
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون تامین اجتماعی

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹
بخشنامه شماره ۴۶۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۹

سازمان تأمین اجتماعی
معاونین محترم
مدیران کل تأمین اجتماعی استان
مدیران درمان تأمین اجتماعی استان
مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه

با سلام

به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارکنان مشمول قانون کار ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۱۱٫۸۰۹ ریال اعلام می‌گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰٫۲۳۸ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۹ = (۳۰٫۳۳۸ + ۱/۱۵ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۸)

۳- با توجه به این که طبق بند ۳ تصویبنامه شورای عالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دایم و موقت ماهیانه مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط میبایست طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های ۵ و (۵/۱) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و … در ستون‌های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی‌ربط اقدام نمایند.

۴- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱/۱/۱۳۹۹، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۵۰۵٫۶۲۷) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۳۹۹ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق یبمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

۵- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۱/۶۸۶) امور فنی بیمه شدگان به شماره ثبت ۴۱۸۲/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۸ برابر ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵٫۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰٫۳۳۸ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۹ = (۳۰٫۳۳۸ + ۱/۱۵ * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۸)

۶- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه ۶۱۱٫۸۰۹ ریال خواهد بود.

همچنین، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵٫۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت ۳۰٫۳۳۸ ریال در سال جاری افزایش می‌یابد.

توجه: در خصوص آن دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (۴۸۴) امور فنی بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه آنان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار می باشد، ضریب مربوطه می بایست در حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ اعمال گردد.

۷- کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۳۹۹ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ ترمیم می گردد.

۸- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۱/۵) معادل ۹۱۸٫۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری (ضریب ۱/۲) معادل ۷۳۴٫۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱/۱/) معادل ۶۷۳٫۰۰۰ ریال تعیین می گردد.

۹- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند (۴) یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ هیأت مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد:

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استاد کار) ۱/۴ برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۱/۴ برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۱/۲ برابر حداقل دستمزد

باتوجه به بخشنامه شماره (۷/۴) مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزدم مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۱/۲، ۱/۳، ۱/۴ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۷۳۴٫۰۰۰، ۷۹۵٫۰۰۰ و ۸۷۵٫۰۰۰) ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیأت مدیره محاسبه و وصول گردد.

۱۰- با عنایت به مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی و هیأت امنای محترم سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۴٫۲۸۲٫۶۶۳ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا، کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

https://evand.com/events/dadresi-kar

???

دوره آنلاین ” نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف وزارت کار ” را از دست ندهید .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید

2 دیدگاه

  • آرش

    سلام سوالی خدمت جنابعالی داشتم ، آیا حداکثر دستمزد مشمول بیمه که از اول تیرماه ۱۳۹۹ ، مبلغ ۴،۴۵۷،۶۶۳ ریال است ومبلغ آن در ماه آبان ۱۳۳،۷۲۹،۸۹۰ است را می توانیم در لیست بیمه منظور کنیم . منظورم اینه که بقیه مزایا مثل حق مسکن ، بن کارگری ، فوق العاده ها بدلیل حداکثر بودن سقف دستمزد در لیست بیمه منظور نمی شوند یا اینکه حداکثر دستمزد بعلاوه سایر مزایا مشمول بیمه هستند .یا سپاس فراوان